Uvjeti prodaje putem internet trgovine – Garden city d.o.o.

UVJETI KORIŠTENJA

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete prije korištenja web stranice „juicebox.hr“.

Garden City d.o.o. putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – juicebox.hr web trgovine. Korištenjem usluge juicebox.hr web trgovine i svih pridruženih stranica i servisa na www.juicebox.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem juicebox.hr web trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i juicebox.hr web trgovine, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Ako niste suglasni s ovim Općim uvjetima tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.

Korisnike upućujemo da se prije svake kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

Sva pitanja koja nisu  izrijekom  uređena ovim Općim uvjetima uređena su Zakonom o zašiti potrošača i Zakonom obveznim odnosima republike Hrvatske te drugim pratećim propisima.

1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

I. Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima

 1. Prodavatelj  – trgovačko društvo   Garden City  d.o.o. OIB: 07408712685, Radnička cesta 52, Zagreb koji djelatnost maloprodaje „hrane, pića i prehrambenih proizvoda…“ obavlja pod nazivom „Juice Box“
 2. „juicebox.hr“ – web stranica u vlasništvu Prodavatelja
 3. Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod
 4. Korisnici „juicebox.hr“ – svaka osoba koja web stranicu „juicebox.hr“ koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu
 5. Korištenje „juicebox.hr“ – pristup stranici www.juicebox.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili radi ostvarivanja kupnje putem internet trgovine,
 6. online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem „juicebox.hr“
 7. Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „juicebox.hr“, a koje je moguće kupiti putem web trgovine

Nositelj svih prava na web stranici juicebox.hr je trgovačko društvo Garden City d.o.o.

Pružatelj usluge online  prodaje putem juicebox.hr web trgovine je Garden city d.o.o., Radnička cesta 52, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 07408712685, MBS: 080894796, Porezni broj: HR 84586153335, trgovački sud u Zagrebu, temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen je u cijelosti.

 

II. Opće odredbe

 1. Ovim Općim uvjetima online kupnje (dalje: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Korisnika „juicebox.hr“, Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje „juicebox.hr“ i online kupnje.
 2. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.
 3. Putem „juicebox.hr“ moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.
 4. Korištenjem „juicebox.hr“ smatra se da je korisnik iste upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća.  Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik „juicebox.hr“ nije pročitao Opće uvjete.
 5. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 6. Korisnici „juicebox.hr“ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje  svih ili dijela usluga koje nudi „juicebox.hr“
 7. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web trgovinu kao i sav ostali sadržaj „juicebox.hr“ zbog čega su Korisnici „juicebox.hr“ dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste posebice Opće uvjete. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.
 8. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup „juicebox.hr“ i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja „juicebox.hr“ ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje „juicebox.hr“ odnosno online prodaje.
 9. Prodavatelj  pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge juicebox.hr web trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.
 10. Prodavatelj  se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.juicebox.hr. Juicebox.hr web trgovina zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.
 11. Prodavatelj  ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvodu. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

2. UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

A) Sklapanja ugovora o prodaji:

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Garden City d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Garden City d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem juicebox.hr web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) putem online prodaje.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Garden City d.o.o. odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao korisnik  juicebox.hr web trgovine.

B) Raskid ugovora o prodaji:

 1. Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.
 2. Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

– ako se radi o kupnji navedenoj u članku 72. Zakona o zaštiti potrošača, a sukladno članku 79. točki 4. i točki 12. Zakona o zaštiti potrošača.

 1. Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Garden City d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Garden City  d.o.o., Radnička cesta 52,  10 000 Zagreb), ili elektroničkom poštom na reklamacije@juicebox.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora  (klik na link vodi Vas na obrazac) korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Garden City d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

 1. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je kupcu ili trećoj osobi koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.
 2. Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana kada Garden City d.o.o., odnosno juicebox.hr web trgovina zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca biti će izvršen na tekući/žiro račun koji je korisnik naveo u jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca Garden City d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
 3. Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Garden City d.o.o., Juice box, Radnička 52, 10000 Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Garden City d.o.o. – u uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe kupac snosi sam. Kupac se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01 6266 500 ili se javi na reklamacije@juicebox.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.
 4. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, kupac je dužan platiti Garden City d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Garden City  d.o.o.  o jednostranom raskidu Ugovora.

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci su  naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe sve sukladno Zakonu o zaštiti potrošača. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice i posebno je obračunat.

Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Prodavatelj može sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odrediti posebne uvjete prodaje ili posebne oblike prodaje, a što će biti jasno naznačeno uz proizvod ili grupu proizvoda ili na web stranici.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: web@juicebox.hr ili na telefonski broj 01 6266 500 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj 01 6266 500 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

Postupak kupnje:

Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na „juicebox.hr“. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter).

 1. Odabir željenog proizvoda vrši se  spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Dodaj u košaricu“. Ukoliko se pored proizvoda nalazi tekst „Samo x komada na zalihi (može se unaprijed naručiti)“ to znači da Prodavatelj na zalihi posjeduje još najviše x komada predmetnog proizvoda, a odabirom predmetnog linka Kupac dobiva informaciju o trenutnom stanju predmetnog proizvoda. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćene cijene, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača) Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.
 2. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Kreni na plaćanje“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Podaci za plaćanje“ na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, adrese dostave,  potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja (plaćanje pouzećem, virmansko plaćanje ili plaćanje kreditnom karticom). Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.
 3. Po izvršenju naprijed navedenih koraka web trgovine i odabirom „Naruči“ na stranici „Podaci o plaćanju“, sustav vodi Kupca na stranicu „Narudžba“, a na kojoj se nalazi pregled s brojem narudžbe, adresom dostave i odabranim načinom plaćanja.

 

Upute za online kupovinu:

I. Odabir kategorija iz glavnog izbornika
1. Odaberite kategoriju proizvoda iz glavnog izbornika.

II. Izbor proizvoda iz obrasca za pretraživanje
2. Koristeći obrazac za pretraživanje upišite ključnu riječ za pretraživanje.
Na popisu rezultata odaberite proizvod koji želite.

III. Izbor proizvoda s liste proizvoda
3. Odaberite željeni proizvod iz popisa proizvoda u odabranoj kategoriji .
4. Koristeći filter odaberite kriterije pretrage. Na taj način možete lako pronaći željene proizvode.

IV. Dodaj odabrani proizvod košarici za kupnju
5. Kliknite na “Dodaj u košaricu”  na stranici „Detalji o proizvodu“, i time dodajte željeni proizvod u online košaricu.

V. Online shopping košarica
6. Košarica omogućava promjenu količine postojećeg proizvoda u košarici ili odabir novog proizvoda.
7. Ako želite promijeniti količinu robe u košaricu za kupnju, to možete učiniti pomoću odabira opcije s oznakom “+”, kako bi dodali još istog proizvoda,  ili “-“, kako bi uklonili proizvod, pored količine artikala.
8. Ako želite spremiti promjene i nastavite online kupovinu, možete koristiti opciju s oznakom “Ažuriraj košaricu”.
9. Ako želite dovršiti Vašu narudžbu, kliknite na “Kreni na plaćanje” opciju.

VI. Obrazac za registraciju i prijavu u juicebox.hr sustav
Nakon što kliknete na opciju “Kreni na plaćanje”, juicebox.hr će od vas zatražiti da se registrirate ili prijavite izravno na sustav, u slučaju da ste već registrirani korisnik.
10. Ako ste već registrirani, koristite formu za prijavu.
11. Ako još niste registrirani, koristite obrazac za registraciju.

VII. Odabir metode plaćanja, isporuke te adresu dostave
Odaberite način plaćanja:
12. Plaćanje pouzećem
13. Plaćanje bankovnom karticom u web trgovini.
14. Plaćanje putem uplate na navedeni račun (nije dostupno)

15. Odaberite / ispunite adresu za naplatu.
16. Odaberite / ispunite adresu za dostavu.
17. Odaberite ako želite R1 račun i unesite podatke firme

VIII. Zaključivanje naloga
18. Pročitajte i potvrdite da ste pročitali “Opće uvjete prodaje”
19. Odaberite “Naručite” za završetak Vaše narudžbe i pregled detalja
20. Potvrdu narudžbe dobit ćete na e-mail adresu navedenu kod registracije

III) Dostava i uvjeti dostave.

Dostava se vrši samo na područuju Zagreba, na dijelovima označenima na mapi.

 • trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
 • trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda
 • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području Zagreba je jedan radni dan od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom
 • u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

Preuzimanje u poslovnici

 • Dostava u Juice Box poslovnicu u potpunosti je besplatna za sve narudžbe
 • Kupac preuzima proizvode osobno na adresi poslovnice koju odabere u napomeni pri narudžbi u web trgovini
 • Popis poslovnica možete pogledati ovdje

IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda.

Sukladno čl. 10 Zakona o Zaštiti Potrošača, reklamacije vezane za nedostatke proizvoda (sa naznačenim  brojem narudžbe, brojem računa i priloženom fotografijom proizvoda i opisom nedostataka. ) te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

 • na e-mail adresu:  reklamacije@juicebox.hr
 • na adresu: Garden city d.o.o. (za web trgovinu), Radnička cesta 52, 10000 Zagreb

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza.

Juicebox.hr web trgovina vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi juicebox.hr web trgovina.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi.

Ukoliko je do reklamacije i posljedičnog vještačenja došlo prije isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, trošak vještačenja, neovisno o ishodu, snosi juicebox.hr web trgovina u cijelosti. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene i vještačenja proizvoda snosi juicebox.hr web trgovina, a u slučaju neopravdane reklamacije upućene nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda Kupcu, trošak vještačenja po istoj reklamaciji će snositi kupac.

Prodavatelj odgovora za materijalne  nedostatke robe sukladno Zakonu o obveznim odnosima, u slučaju reklamacija danih u zakonskim  rokovima.

U slučaju spora između Prodavatelja i kupca, Kupac izvansudski tražiti rješavanje spora  sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.

V) Način i postupak plaćanja:

Kupac je obvezan pod prijetnjom gubitka prava na naknadnu reklamaciju, provjeriti dostavljenu pošiljku s ispostavljenim računom, te u slučaju neslaganja istih odmah to navesti dostavi. Naknade reklamacije neće biti uvažene.

Ako smo greškom istaknuli prenisku cijenu proizvoda, nismo dužni dostaviti Vam taj proizvod po navedenoj, pogrešnoj cijeni ako Vas o istom obavijestimo prije nego što Vam pošaljemo predmetni proizvod. U takvim okolnostima zadržavamo pravo otkazati Vašu narudžbu. U slučaju otkazivanja Vaše narudžbe, vratit ćemo vam puni plaćeni iznos, uključujući i eventualne troškove.

Pouzećem

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave (ukoliko se ista naplaćuje) vrši se prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave. Plaćanje pouzećem u ovome trenu je moguće isključivo za gotovinu osobi koja vam dostavlja paket.

Bankovnim karticama

Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kartica jednokratno: MasterCard, Maestro i Visa.

Visa MasterCard Maestro Mastercard® Identity Check™ Visa Secure

Juicebox.hr web trgovina koristi WSPay za online plaćanja. WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja.

WSpay - Web Secure Payment Gateway

Paypal 

Plaćanje Paypalom smatra se najsigurnijim načinom plaćanja preko interneta.

PayPal Logo


IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja bit će izvršena u kunama. Iznos Vaše kreditne kartice koja je vezana na Paypal račun će biti terećen kroz konverziju cijene u eurima ili dolarima u hrvatske kune prema trenutnom tečaju Hrvatske narodne banke. Aktualni tečaj možete provjeriti klikom na tečajnu listu.

Kod terećenja vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike od originalne cijene navedene na našim web stranicama.

Od 5. rujna 2022. sve cijene prikazane su u valuti hrvatska kuna (HRK) i euro (EUR).
Od 1. siječnja 2023. valuta za kupnje u Juice Box online trgovini mijenja se iz hrvatske kune (HRK) u euro (EUR).

Cijene će biti preračunate prema zakonom propisanom fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 HRK = 1,00000 EUR, koji je 12. srpnja 2022. godine odredilo Vijeće Europske unije.

Svi povrati obrađeni nakon 1. siječnja 2023. bit će izvršeni u EUR, bez obzira na datum kupnje.  Za povrate sredstava koristit će se zakonom propisan fiksni tečaj konverzije od 7,53450 HRK = 1,00000 EUR.

VI) Zaštita podataka pri kupnji

Prodavatelj  se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Prodavatelj može prikupljati osobne podatke korisnika/kupca, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Prodavatelju.

Prodavatelj  će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelj. Prodavatelj prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe juicebox.hr web trgovine bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Prodavatelj prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Prodavatelj  će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Prodavatelj  od strane korisnika/kupca, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Prodavatelj  će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika/kupca.

Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke korisnika/kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Korisnika/Kupca. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda) Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Korisnika/Kupaca.

Podatke koji se pristupom na web stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci primjerice vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl. Prodavatelj  ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti web  stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Korisnik/Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. U slučaju promjene o kojoj nije obaviješten, Prodavatelj ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbe odnosno isporuke proizvoda.

Gornje odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na sve stranice unutar www.juicebox.hr domene ne i na stranice na koje je moguće ući putem linka na koje stranice na domeni www.juicebox.hr  upućuju.

VII) Uvjeti korištenja kolačića

Kako bi ova web stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (cookies). Preko 90% svih web stranica koristi ovu praksu, no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića(cookie-a) zatražiti Vaš pristanak. Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

Što je kolačić (cookie)?
Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu, internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija, uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promjeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Kako onemogućiti kolačiće?
Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na Vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati ikonfigurirati u Vašem web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, posjetite stranice web-preglednika koji koristite: Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, InternetExplorer 7 i 8, Opera, Safari… Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.

Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?
Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?
Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje interneta u marketinške svrhe.

Da li juicebox.hr koristi kolačiće?
Da, s primarnim ciljem kako bi vam naše web stranice omogućile bolje korisničko iskustvo i jednostavniju web kupovinu.

Kakve kolačiće koristi juicebox.hr i zašto?
Privremeni kolačići (Session cookies) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet preglednik. Mi koristimo session cookies kako bi omogućili pristup sadržaju i omogućili komentiranje (stvari koje morate učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na web stranicu).
Trajni kolačići (Persistent cookies) – oni obično imaju datum isteka daleko u budućnost i tako će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Mi koristimo trajne kolačiće za funkcionalnosti kao što su “Ostanite prijavljeni”, što korisnicima olakšava pristup kao registriranom korisniku. Mi također koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati web stranicu prema Vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo Vaše individualne podatke.
Da li na web stranici ima kolačića treće strane?
Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućujemo:

Društvene mreže
Korisnici se mogu prijaviti i registrirati preko vlastitih računa sa društvenih mreža Facebook. Također, dijeljenje članaka na društevnim mrežama postavlja korisniku kolačiće. Internet stranica www.juicebox.hr koristi osim toga i servis SendInBlue, za slanje newslettera.
Mjerenje posjećenosti juicebox.hr koristi servis za mjerenje posjećenosti, Google analytics.
Ako želite onemogućiti da vam navedeni servisi spremaju kolačiće, možete ih zabraniti na sljedećem linku: GoogleAnalytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića:
Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

VIII) Ostale odredbe

 1. Prodavatelj daje pravo korisnicima/Kupcima koristiti sve usluge na „juicebox.hr“ samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na „juicebox.hr“, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena  je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja „juicebox.hr“  na drugim web stranicama je zabranjen.
 2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „juicebox.hr“  trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.
 3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.
 4. Kada „juicebox.hr“ odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Korisnika/Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Korisnika/Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 5. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Korisnika/Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Korisnik/Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.
 6. Prodavatelj  zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:
  a) se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku
  b) se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji
  c) postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao
 7. Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 02. 2016., sporove vezane uz online kupnju je moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti ovdje. (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm)
  Dakle, u slučaju poteškoća ili problema tijekom online kupnje unutar EU, primjerice – neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd,  svoj prigovor možete podnijeti putem gore navedenog linka. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.
 8. Osim u  slučaju elektronske narudžbe, u drugim slučajevima Prodavatelj neće kupcu slati elektronske poruke – obavijesti o novostima i sl.,  ukoliko na to kupac nije izričito pristao.

IX) Komunikacija “juicebox.hr web trgovina” s korisnicima

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas juicebox.hr web trgovina u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

PRUŽATELJ USLUGA:

Garden City  d.o.o.

Radnička cesta 52,  10 000 Zagreb
OIB : 07408712685
MBS: 080894796
Porezni broj: HR 84586153335
Trgovački sud u Zagrebu.
Temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen je u cijelosti.

Kontakt:
tel. 01 6266 500
web@juicebox.hr
reklamacije@juicebox.hr 

3. OPĆA INFORMACIJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

GARDEN CITY d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 52, OIB:07408712685, koje zastupa direktorica Nataša Poljak, kao voditelj obrade podataka, daje ove Informacije o zaštiti podataka vezano uz Obrade osobnih podataka i pravila povezanih sa slobodnim kretanjem osobnih podataka sve obzirom je obveznik  primjene odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016.godine (dalje u tekstu: Opća uredba).

Voditelj obrade će pri obradi osobnih podataka poduzeti sve mjere zaštite osobnih podataka od povrede osobnih podatka, uključujući sve legitimne, tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, da se podatci zaštite uključujući od bilo kakve neovlaštene obrade, bilo vanjske (od strane podizvođača, dobavljača, drugih korisnika usluga, neovlaštenih trećih) bilo interne, podrazumijevajući da će se u cijelosti pridržavati zahtjeva i načela Opće uredbe. 

I) Voditelj obrade podataka – identitet i kontakt podatci

Naziv voditelja obrade:  GARDEN CITY d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 52, OIB:07408712685,

Kontakt: GARDEN CITY d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 52 „ zaštita podataka“, ili na mail:info@juicebox.hr. 

II) U koju svrhu vršimo obradu Vaših podataka i što  je pravna osnova za obradu:

Vaši osobni podatci koje obrađujemo  uključuju podatke kao što su ime, prezime, spol, datum rođenja, adresa e-pošte / kućna adresa / broj mobilnog telefona, a u posebnim slučajevima,  korisnička imena, osobne preferencije i navike kupovanja, korisnički generirani sadržaj, financijske informacije i sl.

Za svaku obradu osobnih podataka jasno ćemo Vam ukazati na osnovu i zakonitost obrade kako je nastavno navedeno.

Ovisno o svrsi obrade  podataka, pravna osnova za obradu Vaših podataka može biti koja od nastavno navedenih: propis  nas obvezuje na obradu podataka

 1. Propisi nas obvezuju na obradu podataka
 2. izvršavanje ugovora ili sklapanja ugovora
 3. Vaša privola = privola Ispitanika
 4. naš legitimni interes koji se temelji na: potrebi poboljšanja naših proizvoda i usluga, u cilju boljeg razumijevanja Vaših potreba i očekivanja te Vaših interesa vezanih uz naše proizvode i usluge potrebi da spriječimo prijevare i pronevjere i omogućimo sigurno plaćanje (u slučaju online plaćanja i plaćanja uopće), te da osiguramo sigurno i ispravno funkcioniranje uređaja/web-lokacije/aplikacija, te poboljšanje istih (u slučaju kada ih koristimo.)

Napominjemo da detaljnu  informaciju o obradi podatka koju vršimo putem naše web stranice možete pronaći na našoj web stranici  juicebox.hr pod izbornikom Pravila privatnosti.

III) Kome prosljeđujemo  Vaše osobne podatke:

Vaše osobne podatke možemo proslijediti:

    Juice Box d.o.o. u cilju ispunjavanja  naših zakonskih  obveza te kako bismo spriječili nezakonita postupanja, unaprijedili naš proizvode i usluge ili ukoliko ste Vi za to dali privolu.

  kada je to krajnje  potrebno da bismo izvršili zatraženu uslugu i kada su Vaši podaci anonimizirani,

  anonimizirane sa članovima našeg tima za istraživanje i poboljšanje našeg poslovanja uključujući one koji se nalaze izvan vaše zemlje, u svrhu provođenja istraživanja i osmišljanja inovacija.

  samo u svrhe izravnog marketinga i s vašom suglasnošću, i tada Vaše osobne podatke obrađuje treći voditelj obrade u skladu s vlastitim uvjetima i odredbama te pravilima privatnosti. Pažljivo pročitajte pravila  treće osobe prije nego što date suglasnost o otkrivanju informacija o sebi.

Vaše osobne podatke možda će obrađivati i pouzdani treći pružatelji usluga.

Pouzdanim trećim osobama povjeravamo niz poslovnih zadataka koje obavljaju u naše ime. Pružamo im samo informacije potrebne za izvršavanje usluge iz ugovora te zahtijevamo da ne upotrebljavaju vaše osobne podatke u koje druge svrhe.  Poduzeli smo sve primjerene mjere kako  bismo se utvrdili da te treće osobe štite vaše osobne podatke.

Slijedom navedenog  usluge obrade vaših osobnih podataka možemo povjeriti:

– agencijama za oglašavanje, marketing, digitalno oglašavanje i oglašavanje na društvenim mrežama da bi nam pomogle provesti oglašivačke i marketinška društva, analizirati njihovu učinkovitost i upravljati kontaktiranjem s vama i vašim pitanjima;

– trećim osobama potrebnima za dostavljanje proizvoda, npr. usluge pošte / dostavljanja;

– trećim osobama koje nam pomažu u pružanju tehničke podrške kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanja baza podataka, kao i softvera i aplikacija koje mogu sadržavati vaše podatke (takve usluge ponekad podrazumijevaju dopušten pristup vašim podacima da bi mogle izvršiti nužne zadatke);

– pružateljima usluga plaćanja i agencijama za kreditno posredovanje u svrhu procjene vaše kreditne sposobnosti i potvrde detalja o vama kad je to uvjet za stupanje u kontakt s vama;

Vaše podatke možemo učiniti dostupnim trećima:

 • u slučaju prodaje društva ili imovine društva možemo otkriti vaše osobne podatke potencijalnom kupcu. U slučaju izmjene vlasničke strukture našeg društva ili vlasništva istoga,  podaci koji se odnose na klijente vezane uz predmet stjecanja,  smatraju se dijelom predmeta stjecanja. U tom slučaju novi vlasnik  može odrediti i nova pravila obrade podataka.
 • u slučaju kada smo obvezni otkriti ili podijeliti svoje podatke kako bismo udovoljili našoj zakonskoj obvezi ili kako bismo ih proveli  ili primijenili opće uvjete poslovanja s kojim ste suglasni, ili kao bismo zaštitili naša prava ili prava naših zaposlenika ili klijenata ili u cilju zaštite kako nas tako i naših zaposlenika i klijenata
 • kada nas ta to Vi ili propisu ovlašćuju 

Vaš podatke učiniti ćemo dostupne trećima:

 • u slučaju da ste se pretplatili na uslugu u suradnji s nama i našim partnerom SendInBlue, tada se Vaši podatci obrađuju i u svrhu potreba partnerskog društva sukladno njegovim pravilima obrade podataka

IV) Na koji način prikupljamo  Vaše podataka

Vaše podatke prikupljamo putem naših telefona, web stranice, formulara, aplikacija, uređaja, sustavom nadzornih kamera u našim poslovnim prostorijama, neposredno u prodavaonicama, neposredno u sjedištu društva te prodavaonicama, ili na druge načine.

Podatke prikupljamo izravno od Vas primjerice  kad nam se obraćate.

U sklopu prikupljanja podataka postoje obavezna polja koja su označena zvjezdicama ako su nam ti podaci potrebni za:

  • izvršenje ugovora (npr. za potrebe dostave proizvoda koje ste kupili putem web-lokacije/aplikacija);
  • izvršavanje  usluge koju ste zatražili (npr. slanje newslettera); ili
  • ispunjavanje zakonskih zahtjeva (npr. izdavanje računa)

V) Gdje i kako pohranjujemo  Vaše osobne podatke:

Podatci će biti pohranjeni na:

– u našim računalnim bazama podataka –  serveru u SETCOR d.o.o.,

– u našim pisanim evidencijama u sjedištu društva ili poslovnim prostorijama,  ili

– kod ovlaštene treće osobe temeljem ugovora o pohrani dokumentacije, koja je upoznata da su podaci na nosačima podatka osobni podaci u koje imaju uvid samo ovlaštene osobe.

Vaši podaci mogu se prenijeti na odredište izvan Europskog gospodarskog prostora („EGP-a”) te im se može pristupiti s navedenog odredišta i mogu biti pohranjeni na njemu. Mogu ga obrađivati članovi osoblja koji djeluju izvan EGP-a i rade za nas ili za jednog od naših pružatelja usluga.

 

Možemo prenijeti Vaše  osobne podatke izvan EGP-a samo na siguran način i u skladu sa zakonom. Obzirom neke zemlje nemaju propise koji uređuju upotrebu i prijenos osobnih podataka, poduzimamo sve potrebne i razmjerne  mjere kako  bismo osigurali da se treće osobe pridržavaju obveza prilikom obrade podataka kako je ovdje navedeno.

Mjere koje poduzimamo uključuju, ali se ne ograničuju na prouku standarda privatnosti i sigurnosti kao i mogućnost sklapanja odgovarajućih ugovora vezanih uz zaštitu podatka. 

VI) Koliko dugo čuvamo Vaše podatke i na koji način odlučujemo o vremenu čuvanja:

Vaše osobne podatke čuvati ćemo za sve vrijeme trajanja ovog ugovornog odnosa ili sukladno propisima određenim rokovima za čuvanje pojedine dokumentacije, odnosno dok traje (postoji)  naš legitimni interes.

Prilikom određivanja vremena čuvanja Vaših osobnih vodimo se nastavno navedenim parametrima:

  • kod sklapanja ugovora, osobne podatke pohranjujemo za vrijeme trajanja ugovora;
  • kod sudjelovanja u promotivnim ponudama, podatke pohranjujemo za vrijeme trajanja promotivne prodaje
  • kod rješavanja upita ispitanika, za vrijeme rješavanja upita
  • kod izravnog marketinga  (osnova – privola), pohranjujemo osobne podatke dok ispitanik ne otkaže prijavu  ili ne zatražiti brisanje pretplate, ili po proteku  razdoblja neaktivnosti od dvije godine.

U slučaju da su Vaši podaci koji su obrađeni  u postupcima koji se vode pred nadležnim tijelima Voditelj obrade će čuvati podatke do pravomoćnosti odluka u postupcima koji su pokrenuti, a u kojima je kao dokaz bio korišten podatak prikupljen nadzornim uređajem Voditelja obrade  ili do nastupanja zastare za pokretanje navedenih postupaka.

Voditelj obrade  će izraditi kopiju osobnih podatka koje radi provođenja postupaka pred nadležnim tijelima bude dostavljao kao dokaz u postupku.

Nakon proteka roka, uništiti ćemo prikupljene podatke na najprimjereniji  način – brisanjem sa nosača ili ako to ne bude bilo moguće nosače podataka ćemo uništiti  na zakonom predviđeni način kod za to ovlaštenih osoba ili će podatci biti anonimizirani  tako da ispitanici ne mogu biti identificirani.

VII) Vaša prava kao ispitanika: 

Prije svega želimo Vas uputiti da imate  pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo Vaše  osobne podatke, te koja su Vaša prava vezana uz obradu podataka.

Za ostvarenje prava koja su nadalje obrazložena, sve sukladno propisima o zaštiti podataka, možete nam se obratit na info@juicebox.hr

Vaša prava kao  ispitanika  vezano uz obradu podatka su slijedeća: 

Imate pravo pristupa:

Kao ispitanik imate pravo  pristupiti svojim osobnim podacima sukladno odredbama Opće uredbe.

U slučaju zlouporabe prava na pristup – primjerice ako su zahtjevi očigledno neutemeljeni, pretjerani ili učestali, možemo odbiti postupiti po Vašem  zahtjevu ili je moguće naplati primjerene  naknade uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija.

Imate pravo zatražiti ispravak:

Možete zatražiti ispravljanje osobnih podataka, ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje, ako su nepotpuni.

Ovlašteni ste tražiti  brisanje Vaših osobnih podataka / pravo na zaborav kada vaši osobni podatci više nisu nužni u odnosu na svrhu za koje su obrađeni, ukoliko se obrada temelji na Vašoj privoli, a Vi ste privolu povukli i kada ne postoji pravna osnova  za obradu, ukoliko obrada predstavlja nesrazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese, ukoliko su podaci nezakonito  obrađivani, ukoliko to nalažu popisi.

Posebice Vam napominjemo da gore navedeno pravo  ima ograničenja u slučajevima kada smo obvezani sukladno propisima ili temeljem našeg legitimnog ovlašteni, zadržati Vaše osobne  podatke.

Možete zatražiti  ograničenje obrade:

Ovo pravo ograničava obradu Vaših podataka, što znači da ih možemo pohranjivati, ali ih ne možemo upotrebljavati niti dodatno obrađivati.

Navedeno pravo vezano je uz ograničene okolnosti koje su određene  Općom uredbom o zaštiti podataka, i to u slučajevima kada:

  • osporavate  točnost osobnih podataka na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
  • obrada je nezakonita i Vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
  • nisu nam više potrebni za obradu, ali ih Vi zahtijevate  radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava;
  • izjavili ste prigovor na obradu koja se temelji na našem  legitimnom  interesu očekujući potvrdu o tome nadilaze li naši legitimni interesi Vaše  razloge

Možete zatražiti prijenos Vaših podataka:

Možete zatražiti pomicanje,  kopiranje  ili prijenos podatak iz naše baze podataka u drugu bazu podataka, što za posljedicu  ne smije imati negativan utjecaj na prava slobode drugih. 

Napominjemo kako se ovo pravo odnosi samo na podatke koje ste nam dali u strukturiranom obliku, temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Imate pravo povući  privolu  ukoliko se obrada temelji na istoj:

Privolu za obradu podataka možete  povući kad se obrada podataka temelji na Vašoj privoli i to na jasan i nedvojben način.

Privolu možete povući  putem Obrasca za povlačenje privole.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja.

Imate pravo podnijeti prigovor vezan uz način na koji obrađujemo Vaše podatke nadzornom tijelu

Ukoliko smatrate da Vam je na ikoji način možda povrijeđeno  koje pravo vezano uz zaštitu osobnih podataka, u cilju  ostvarivanja svojih prava podnijeti prigovor nadzornom  tijelu za zaštitu podataka – Agencija za zaštitu osobnih podataka, www.azop.hr, azop@azop.hr.

VIII) Obveza davanja osobnih podatka i posljedice uskrate:

Kada podatke dajete u svrhu izvršenja našeg ugovornog odnosa, navedeno  predstavlja ugovornu obvezu koja je nužna za zaključenje ugovornog odnosa. Prilikom sklapanja ugovora ukoliko ne želite  dati osobne podatke, neće biti moguće sklopiti ugovor.

Kada podatke dajete u svrhu marketinških aktivnosti, navedeno ne predstavlja ugovornu obvezu već se isti daju dobrovoljno temeljem –  privole. Ne postojanje privole za obradu podatka u marketinške svrhe nema za posljedicu nemogućnost sklapanja ugovornog odnosa između nas. No u tom slučaju nećete imati informacije o pogodnostima koje može ostvariti vezano uz naše proizvode/usluge.

IX) Mi štitimo Vaše osobne podatke

Obvezni smo štititi osobne podatke i poduzimati potrebne mjere da bismo osigurali njihovu zaštitu sukladno propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podatka.

Ugovorno smo obvezali treće osobe sa kojim smo u poslovnom odnosu, a koji vrše obradu osobnih podataka temeljem tog poslovnog odnosa, na postupanje sukladno predmetnim propisima. 

Učinili smo sve  kako bi primjereno zaštitili Vaše  osobne podatke, te sa istima postupamo  striktno se pridržavajući pravila određenih u propisima, primjenjujući najnaprednije sigurnosne sustave i tehnike kako bi onemogućili neovlašteni pristup podacima. Juicebox.hr koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Posebice napominjmo kako nije moguće u cijelosti i apsolutno osigurati siguran prijenos podataka putem  Interneta, stoga nismo u mogućnosti jamčiti apsolutnu sigurnost podataka poslanih na našu  stranicu.

Slijedom navedenog vršite  svaki  prijenos podataka na vlastitu odgovornost.

X) Sigurnost pri plaćanju

Juicebox.hr pruža najvišu razinu sigurnosti prilikom plaćanja putem interneta. Za zaštitu povjerljivih podataka pri njihovom slanju putem interneta, osiguran je 256-bitni sigurnosni SSL (Secure Socket Layer) certifikat organizacije Let’s Encrypt.
Let’s Encrypt je jedna od vodećih tvrtki u pružanju sigurnosnih rješenja za internet stranice, a njihovi certifikati su podržani u 99% internet preglednika.

Prilikom kupovine, svi vaši podaci zaštićeni su od pokušaja presretanja podataka između vašeg preglednika, našeg poslužitelja i pružatelja usluge kartičnog poslovanja.

Web stranice koje koriste ovaj oblik zaštite imaju zelenu boju unutar adresne trake pretraživača, bilo u obliku trake, lokota ili zelene tipke. Na početku svake kupovine, pritiskom na tu zelenu površinu pokazat će vam se podaci o zaštiti podataka. Pritiskom na tipku “Show certificate” (Pokaži certifikat) možete provjeriti da li su sve sigurnosne zaštite aktivne. Ukoliko uočite bilo kakve nepravilnosti, prekinite kupovinu, ugasite internet preglednik, ponovno ga pokrenite i nastavite s kupovinom.

XI) Izjava o zaštiti prijenosa osobnih podataka – WSPay

Zaštita osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679-Uredba te provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka

WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.

WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

WSpay - Web Secure Payment Gateway

Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

Za izvršenje Ugovora (autorizacije i naplate) potrebni su sljedeći osobni podaci kupca:

 • Ime i prezime
 • E-mail
 • Telefon
 • Adresa
 • Mjesto
 • Poštanski broj
 • Država
 • Vrsta kartice
 • Broj kartice
 • Vrijeme trajanja kartice
 • CVV kod kartice

WSPay ove osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate.

WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

Garden City d.o.o.