UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE – Garden City d.o.o.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete prije korištenja web stranicejuicebox.hr“.

Garden City d.o.o. putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – juicebox.hr webshopa Korištenjem usluge juicebox.hr Webshopa i svih pridruženih stranica i servisa na www.juicebox.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem juicebox.hr te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i juicebox.hr, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Ako niste suglasni sa ovim Općim uvjetima tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.

Korisnike upućujemo da se prije svake kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

Sva pitanja koja nisu  izrijekom  uređena ovim Općim uvjetima uređena su Zakonom o zašiti potrošača i Zakonom obveznim odnosima republike Hrvatske te drugim pratećim propisima. 

1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

I. Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima

 1. Prodavatelj  – trgovačko društvo   Garden City  d.o.o. OIB: 07408712685, Radnička cesta 52, Zagreb koji djelatnost kupnja i prodaja robe -pružanje usluga u trgovini -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu -zastupanje inozemnih tvrtki -računovodstveni poslovi -poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina -posredovanje u prometu nekretnina -poslovanje nekretninama -djelatnost nakladnika -distribucija tiska -djelatnost javnog informiranja -usluge informacijskog društva -obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji -ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda -proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa) -proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina -destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina -proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina -proizvodnja sjemena -dorada sjemena -pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena -stavljanje na tržište sjemena -proizvodnja sadnog materijala -pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala -stavljanje na tržište sadnog materijala -uvoz sadnog materijala -djelatnost privremenog smještaja kućnih ljubimaca -djelatnost skloništa za životinje -djelatnost prijevoza životinja -djelatnost uzgoja kućnih ljubimaca -djelatnost prometa na veliko lijekovima -posredovanje lijekova -djelatnost uvoza lijeka -pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane -pripremanje i usluživanje pića i napitaka -pružanje usluga smještaja -pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) -turističke usluge u nautičkom turizmu -turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude -ostale turističke usluge -turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti -djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga -djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija -skladištenje robe -savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem -promidžba (reklama i propaganda) -istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja -čišćenje svih vrsta objekata -prijevoz za vlastite potrebe -iznajmljivanje strojeva i opreme -organiziranje seminara, kongresa, tečajeva, savjetovanja, koncerata, revija, izložbi, sajmova, priredbi obavlja pod nazivom „Juice box
 2. juicebox.hr“ – web stranica u vlasništvu Prodavatelja
 3. Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod
 4. Korisnici „juicebox.hr“ – svaka osoba koja web stranicu „juicebox.hr“ koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu
 5. Korištenje „juicebox.hr“ – pristup stranici www.juicebox.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja kupnje putem internet trgovine online kupnja ili web shop – ostvarivanje kupnje proizvoda putem „juicebox.hr
 6. Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „juicebox.hr“, a koje je moguće kupiti putem web shop-a

Nositelj svih prava na web stranici   juicebox.hr je trgovačko društvo Garden City  d.o.o.

Pružatelj usluge online  prodaje putem juicebox.hr je Garden City d.o.o., Radnička cesta 52, 10000 Zagreb, OIB: 07408712685

II. Opće odredbe

 1. Ovim Općim uvjetima online kupnje (dalje: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Korisnika „juicebox.hr“, Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje „juicebox.hr“ i online kupnje.
 1. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.
 1. Putem „juicebox.hr“ moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvetske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.
 1. Korištenjem „juicebox.hr“ smatra se da je korisnik iste upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća.  Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik „juicebox.hr“ nije pročitao Opće uvjete.
 1. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 1. Korisnici „juicebox.hr“ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje  svih ili dijela usluga koje nudi „juicebox.hr“ 
 1. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz webshop kao i sav ostali sadržaj „juicebox.hr“ zbog čega su Korisnici „juicebox.hr“ dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste posebice Opće uvjete. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.
 1. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup „juicebox.hr“ i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja „juicebox.hr“ ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje „juicebox.hr“ odnosno online prodaje.
 1. Prodavatelj  pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge juicebox.hr Webshopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.
 1. Prodavatelj  se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.juicebox.hr. Juicebox.hr Webshop zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.
 1. Prodavatelj  ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvodu. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

 2. UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

A) Sklapanja ugovora o prodaji:

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Garden City d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Garden City d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem juicebox.hr Webshopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) putem online prodaje.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Garden City d.o.o. odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao korisnik  juicebox.hr .

b.) Raskid ugovora o prodaji:

1.  Kupac  može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

2.  Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima, 

– ako se radi o kupnji navedenoj u članku 72. Zakona o zaštiti potrošača, a sukladno članku 79. točki 4. i točki 12. Zakona o zaštiti potrošača.

3. Da bi kupac  mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Garden City d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Garden City  d.o.o., Radnička cesta 52,10 000 Zagreb), ili elektroničkom poštom na info@juicebox.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora  (klik na link vodi Vas na obrazac) korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Garden City d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

4. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je kupcu ili trećoj osobi koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

5. Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana kada Garden City  d.o.o., odnosno juicebox.hr zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca biti će izvršen na tekući/žiro račun koji je korisnik naveo u jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca Garden City d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

6. Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Garden City d.o.o., Juice box, Radnička 52, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Garden City  d.o.o. – u uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe kupac snosi sam. Kupac se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01 6266 500 ili se javi na info@juicebox.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

7. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, kupac je dužan platiti Garden City d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Garden City  d.o.o.  o jednostranom raskidu Ugovora.

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci su  naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe sve sukladno Zakonu o zaštiti potrošača. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice i posebno je obračunat.

Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Prodavatelj može sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odrediti posebne uvjete prodaje ili posebne oblike prodaje, a što će biti jasno naznačeno uz proizvod ili grupu proizvoda ili na web stranici.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: web@juicebox.hr ili na telefonski broj 01 6266 500 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj 01 6266 500 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

Postupak kupnje:

Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na „juicebox.hr“. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji, popustima i poklonima putem newslettera.

 1. Odabir željenog proizvoda vrši se  spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Dodaj u košaricu“. Ukoliko se pored proizvoda nalazi tekst „Samo x komada na zalihi (može se unaprijed naručiti)“ to znači da Prodavatelj na zalihi posjeduje još najviše x komada predmetnog proizvoda, a odabirom predmetnog linka Kupac dobiva informaciju o trenutnom stanju predmetnog proizvoda. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćene cijene, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača) Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.
 1. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Kreni na plaćanje“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Podaci za plaćanje“ na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, adrese dostave,  potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja (plaćanje pouzećem,). Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.
 1. Po izvršenju naprijed navedenih koraka web shop-a i odabirom „Naruči“ na stranici „Podaci o plaćanju“, sustav vodi Kupca na stranicu „Narudžba“, a na kojoj se nalazi potvrda (ili pregled) s brojem narudžbe, adresom dostave i odabranim načinom plaćanja. (po potrebi preformulirati)
 1. Detaljnije objašnjenje procesa online kupnje Kupac može dobiti odabirom linka „Upute za online kupovinu“  koji se nalazi na dnu stranice (footer) svakog proizvoda istaknutog na juicebox.hr“ kojeg je moguće kupiti putem web shop-a.

III. Dostava i uvjeti dostave. Dostava se vrši samo na poručuju Zagreba, na dijelovima označenima na mapi.

•             trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave

•             trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda

•             za iznos narudžbe iznad 200 kn trošak dostave u cijelosti snosi juicebox.hr

•             u slučaju da je iznos narudžbe manji od 200n, cijena dostave je 25kn

•             rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području Zagreba je jedan radni dan od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom  napomenom

•             u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

 • Sokovi, sendviči i salate proizvodi koje sami proizvodimo) se isporučuju u roku 5 sata od narudžbe, za narudžbe zaprimljene do 14 sati. Za narudžbe zaprimljene nakon tog vremena isporučujemo sutradan ujutro do 12 sati.

IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda.

Sukladno čl. 10 Zakona o Zaštiti Potrošača, reklamacije vezane za nedostatke proizvoda (sa naznačenim  broj narudžbe, broj računa i priložena fotografija proizvoda i opis nedostataka. ) te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

 • na e-mail adresu:  info@juicebox.hr
 • na adresu: Juice box, Radnička 43, 10000 Zagreb

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza.

Juicebox.hr  vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi juicebox.hr.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. 

Ukoliko je do reklamacije i posljedičnog vještačenja došlo prije isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, trošak vještačenja, neovisno o ishodu, snosi juicebox.hr  u cijelosti. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene i vještačenja proizvoda snosi juicebox.hr, a u slučaju neopravdane reklamacije upućene nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda Kupcu, trošak vještačenja po istoj reklamaciji će snositi kupac.

Prodavatelj odgovora za materijalne  nedostatke robe sukladno Zakonu o obveznim odnosima, u slučaju reklamacija danih u zakonskim  rokovima. 

U slučaju spora između Prodavatelja i kupca, Kupac izvansudski tražiti rješavanje spora  sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.

V) Način i postupak plaćanja: –

Kupac je obvezan pod prijetnjom gubitka prava na naknadu reklamaciju, provjeriti dostavljenu pošiljku sa ispostavljenim računom, te u slučaju neslaganja istih odmah to navesti dostavi. Naknade reklamacije neće biti uvažene.

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave (ukoliko se ista naplaćuje)  vrši se prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Prodavatelj  se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Prodavatelj može prikupljati osobne podatke korisnika/kupca, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Prodavatelju prilikom korištenje stranice ili kupnje:

Kupnja putem web shopa

Općenito

Za obradu podatak prilikom kupnje obrađujemo:

Ime (ime i prezime)
Adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država)

E-mail adresa
Broj telefona

Pravna osnova

Kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama i poduzeli druge potrebne radnje u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora (primjerice radi izdavanja faktura i isporuka robe) ili prethodnih radnji (primjerice slanja ponuda). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je izvršavanje ugovora u kojemu ste ugovorna strana, odnosno poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;

Prigovori potrošača

Općenito

Za obradu Vašeg prigovora kao našeg potrošača obrađuju se sljedeći podaci:

Ime (ime i prezime)
Adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država)
E-mail adresa
Broj telefona
Sadržaj upita
Obavezna polja označena su *

Pravna osnova

Pravna osnova za obradu podataka danih u vašem prigovoru  opisanog pod točkom 2.5.1.  je Zakon o zaštiti potrošača koji obvezuje nas kao trgovca da vam omogućimo podnošenje pisanih prigovora i da Vam na iste odgovorimo. Ako nam niste dali potrebne navedene podatke, neće biti moguće obraditi vaš prigovor.

Dostava promotivnih materijala

Općenito

Za obradu podatak prilikom dostave naših promotivnih materijala  obrađujemo:

Ime (ime i prezime)
Adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država)
E-mail adresa
Broj telefona

Pravna osnova

Kako bismo vas obavijestili o novostima u našoj ponudi koje vam mogu biti korisne  kod ponovne kupnje i planiranja te kako bismo vas obavijestili  o posebnim ponudama dostaviti ćemo vam naše reklamne materijale.  U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je vaša pisana privola.

Prodavatelj  će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelj. Prodavatelj prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe juicebox.hr bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Prodavatelj prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Prodavatelj  će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Prodavatelj  od strane korisnika/kupca, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Prodavatelj  će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika/kupca.

Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke korisnika/kupaca u skladu sa GDPR te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Korisnika/Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda) Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Korisnika/Kupaca.

Podatke koji se pristupom na web stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci primjerice vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl. Prodavatelj  ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti web  stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Obveza davanja osobnih podatka i posljedice uskrate:

Kada podatke dajete u svrhu izvršenja našeg ugovornog odnosa, navedeno  predstavlja ugovornu obvezu koja je nužna za zaključenje ugovornog odnosa. Prilikom sklapanja ugovora ukoliko ne želite  dati osobne podatke, neće biti moguće sklopiti ugovor.

Kada podatke dajete u svrhu marketinških aktivnosti, navedeno ne predstavlja ugovornu obvezu već se isti daju dobrovoljno temeljem –  privole. Ne postojanje privole za obradu podatka u marketinške svrhe nema za posljedicu nemogućnost sklapanja ugovornog odnosa između nas. No u tom slučaju nećete imati informacije o pogodnostima koje može ostvariti vezano uz naše proizvode/usluge.

Kao subjekt čije podatke obrađujemo u kontekstu posjeta i korištenja stranice imate sljedeća prava:

Pravo na informaciju (čl. 15. Opće uredbe): Imate pravo tražiti informacije o podacima koje obrađujemo i kako upotrebljavamo Vaše osobne podatke. Osim toga, imate pravo za dobivanje više informacija o specifičnostima svrhe obrade, kategorijama podataka koje obrađujemo, primateljima ili kategorijama primatelja podataka, vremenu pohrane podataka, pravo na brisanje ili ispravak osobnih podatka, pravo na podnošenje prigovora te informacije o podrijetlu podataka.

Pravo na ispravak (čl. 16. Opće uredbe): Imate pravo tražiti hitnu ispravku Vaših osobnih podataka, ako su podaci neispravni, nevažeći ili nepotpuni.

Pravo na brisanje (čl. 17. Opće uredbe): Imate pravo zatražiti brisanje/zaborav Vaših osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade (čl. 18. Opće uredbe): Uz ograničene okolnosti koje su određene u čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo na ograničenje obrade Vaših podataka, što znači da možemo pohranjivati, ali ne upotrebljavati i dodatno obrađivati.

Pravo na prijenos podataka (članak 19. Opće uredbe): Imate pravo zatražiti od nas podatke koji se odnose na Vas, a koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku; te podatke možete poslati u druge službe ili ih dati proslijediti.

Pravo na žalbu (čl. 20 Opće uredbe): Imate pravo u bilo kojem trenutku podnijeti prigovor vezan uz način na koji obrađujemo Vaše podatke u okviru naše  stranice

Pravo na povlačenje privole (članak 7. Opće uredbe): Imate pravo na opozivanje privole za obradu podataka kada se obrada podataka temelji na Vašoj privoli.

Pravo na prigovor nadležnom tijelu: Imate pravo u bilo kojem trenutku podnijeti prigovor vezan uz način na koji obrađujemo Vaše podatke u okviru stranice naše stranice  nadzornom tijelu za zaštitu podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP), Selska cesta 136, 10000 Zagreb, www.azop.hr, azop@azop.hr

Za ostvarenje obrazloženih prava sukladno propisima o zaštiti podataka možete nam se obratiti na sljedeći način:

Vrijeme pohrane podataka

Vaše osobne podatke pohranjujemo – ovisno o nužnosti – u različitim vremenskim periodima u osobnom obliku:

Upiti: nakon završetka obrade upita Vaši podaci bit će izbrisani

Kupnja; Vaši će se podaci pohraniti na vrijeme od 5 godina odnosno u slučaju spora do konačnog okončanja istoga

Prigovori potrošača: godinu dana od podnošenja prigovora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, odnosno ukoliko je vezano uz prigovor pokrenut postupak pred nadležnim tijelom, do pravomoćnog okončanja postupka.

Prethodne odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na sve stranice unutar www.juicebox.hr domene ne i na stranice na koje je moguće ući putem linka na koje stranice na domeni www.juicebox.hr  upućuju.

Na našoj stranici možemo vam ponuditi i značajke društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje osobnih podataka na društvenim mrežama. Stoga vas molimo da se upoznate s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuju na stranicama drugog portala ili društvenoj mreži odnosno od strane trećih osoba jer mi za isto ne snosimo nikakvu odgovornost niti bilo kakve podatke sa istima razmjenjujemo.

Uvjeti korištenja kolačića

Kako bi ova web stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (cookies). Preko 90% svih web stranica koristi ovu praksu, no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića(cookie-a) zatražiti Vaš pristanak. Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

Što je kolačić (cookie)?

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu, internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija, uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promjeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na Vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati ikonfigurirati u Vašem web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, posjetite stranice web-preglednika koji koristite: Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, InternetExplorer 7 i 8, Opera, Safari… Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje interneta u marketinške svrhe.

Da li juicebox.hr koristi kolačiće?

Da, s primarnim ciljem kako bi vam naše web stranice omogućile bolje korisničko iskustvo i jednostavniju web kupovinu.

Kakve kolačiće koristi juicebox.hr i zašto?

 • Privremeni kolačići (Session cookies) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet preglednik. Mi koristimo session cookies kako bi omogućili pristup sadržaju i omogućili komentiranje (stvari koje morate učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na web stranicu).
 • Trajni kolačići (Persistent cookies) – oni obično imaju datum isteka daleko u budućnost i tako će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Mi koristimo trajne kolačiće za funkcionalnosti kao što su “Ostanite prijavljeni”, što korisnicima olakšava pristup kao registriranom korisniku. Mi također koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati web stranicu prema Vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo Vaše individualne podatke.

Da li na web stranici ima kolačića treće strane?

Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućujemo:

 • Društvene mreže
  Korisnici se mogu prijaviti i registrirati preko vlastitih računa sa društvenih mreža Facebook. Također, dijeljenje članaka na društevnim mrežama postavlja korisniku kolačiće.
 • Mjerenje posjećenosti
  juicebox.hr koristi servis za mjerenje posjećenosti, Google analytics.
  Ako želite onemogućiti da vam navedeni servisi spremaju kolačiće, možete ih zabraniti na sljedećem linku:

GoogleAnalytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića:

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/ 
http://www.youronlinechoices.eu/

VI. Ostale odredbe

 1. Prodavatelj daje pravo korisnicima/Kupcima koristiti sve usluge na juicebox.hrsamo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na juicebox.hr“, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena  je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja „juicebox.hr na drugim stranicama je zabranjen.
 1. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova juicebox.hr  trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.
 1. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.
 1. Kada „juicebox.hr“ odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Korisnika/Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Korisnika/Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 1. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Korisnika/Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Korisnik/Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.
 1. Prodavatelj  zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku U slučajevima kada:a)  se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku

b)  se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno

      da se radi o zajedničkoj terminologiji

c) postoji rizik da se  značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski

    jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao

 1. Temeljem odredbe članka 22. Zakona o ZARPS-u (NN 121/16) za alternativno rješavanje spora nadležan je Sud časti HGK-a Zagreb, Ilica 49/II, www.hgk.hr/sud.casti pred kojim smo kao član HGK-a obvezani sudjelovati.
 2. Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 02. 2016., sporove vezane uz online kupnju je moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti ovdje. (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage )
  Dakle, u slučaju poteškoća ili problema tijekom online kupnje unutar EU, primjerice – neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd,  svoj prigovor možete podnijeti putem gore navedenog linka. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.
 3. Osim u  slučaju elektronske narudžbe, u drugim slučajevima Prodavatelj neće kupcu slati elektronske poruke – obavijesti o novostima i sl.,  ukoliko na to kupac nije izričito pristao.

4. KOMUNIKACIJA “JUICEBOX.HR WEBSHOP” S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas juicebox.hr u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

 PRUŽATELJ USLUGA:

Garden City  d.o.o.

OIB : 07408712685

Radnička cesta 52,  10 000 Zagreb

web@juicebox.hr

info@juicebox.hr 

tel. 01 6266 500